Droga Ekspresowa S7 – Obwodnica Radomia

Nadzór nad wykonaniem wzmocnienia podłoża gruntowego autostrady oraz wzmocnienia skarp.

Opis realizacji:

Ocena podłoża gruntowego pod posadowienie warstw konstrukcyjnych drogi na niskich i wysokich nasypach oraz podłoża pod konstrukcję w płytkich i głębokich wykopach. Wykonywanie wierceń kontrolnych oraz sondowań w celu oceny stanu faktycznego warunków gruntowych zastanych na placu budowy, Opracowanie opinii geotechnicznych w celu wykonywania robót nie objętych w projekcie takich jak dodatkowe wymiany gruntu. Opracowanie opinii dotyczących stabilności skarp nasypów/wykopów oraz zboczy obciążonych przez konstrukcję wykonanej drogi ekspresowej.