Autostrada A4, odcinek węzeł Wierzchosławice – węzeł Krzyż

Nadzór nad wykonaniem wzmocnienia podłoża gruntowego autostrady oraz wzmocnienia skarp.

Opis realizacji:

Wykonanie prac geologicznych związanych z nadzorem nad posadowieniem obiektów mostowych na palach wielkośrednicowych. Wykonano ocenę podłoża gruntowego pod posadowienie warstw konstrukcyjnych drogi na niskich i wysokich nasypach oraz podłoża pod konstrukcję w płytkich i głębokich wykopach. Ponadto w ramach projektu prowadzono nadzór nad wykonaniem pali pod ekrany akustyczne na odcinkach wykopowych. Monitoring hydrogeologiczny zwierciadła wód gruntowych w piezometrach i studniach oraz badania chemiczne wód gruntowych. Wykonywano wiercenia kontrolne oraz sondowania w celu oceny stanu faktycznego warunków gruntowych zastanych przez Generalnego Wykonawcę na placu budowy, Opracowano szereg opinii geotechnicznych, wierceń i sondowań w celu umożliwienia robót dodatkowych wzmocnień gruntu nieobjętych pierwotnie w projekcie wykonawczym takich jak dodatkowe wymiany gruntu, dodatkowe stabilizacje podłoża a także materace geosyntetyczne. Wykonano również szereg opinii w celi określenia  stabilności skarp nasypów/wykopów oraz zboczy obciążonych przez konstrukcję drogi. Wsparcie przy procesie administracyjnym uruchomienia kopalni kruszyw przeznaczonych na warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz warstwy nasypu.